Recent Posts

Tháng Hai, 2019

 • 25 Tháng Hai

  Tam tá»± kinh bài 11: 我姬公 NGÃ CÆ  CÔNG – 曰国风 VIẾT QUỐC PHONG

  我姬公 NGÃ CÆ  CÔNG Xem lại bài 10: 孝经通 HIẾU KINH THÔNG – 有连山 Há»®U LIÊN SÆ N 作周礼。 TÁC CHÂU LỄ.着六典, TRỨ LỤC ĐIỂN,存治体。 TỒN TRỊ THỂ.大小戴, ÐẠI TIỂU ĐÁI,注礼记。 CHÚ LỄ KÝ.述圣言, THUẬT THÁNH NGÔN,礼乐备。 LỄ NHẠC BỊ. Dịch …

  Read More »
 • 24 Tháng Hai

  Tam tá»± kinh bài 10: 孝经通 HIẾU KINH THÔNG – 有连山 Há»®U LIÊN SÆ N

  孝经通 HIẾU KINH THÔNG Xem lại bài 9:论语者 LUẬN NGá»® GIẢ – 作中庸 TÁC TRUNG DUNG 四书熟。 TỨ THƯ THỤC. 如六经, NHƯ LỤC KINH, 始可读。 THỦY KHẢ ÐỘC. 诗书易, THI THƯ DỊCH, 礼春秋。 LỄ XUÂN THU. 号六经, HIỆU LỤC KINH, …

  Read More »
 • 24 Tháng Hai

  (808) 462-9495

  论语者 LUẬN NGá»® GIẢ Xem lại bài 8: 父子恩 PHỤ TỬ ÂN – 凡训蒙 PHÀM HUẤN MÔNG 二十篇。 NHỊ THẬP THIÊN. 群弟子, QUẦN ÐỆ TỬ, 记善言。 KÝ THIỆN NGÔN. 孟子者, MẠNH TỬ GIẢ, 七篇止。 THẤT THIÊN CHỈ. 讲道德, GIẢNG ÐẠO …

  Read More »
 • 24 Tháng Hai

  Tam tự kinh bài 8: 父子恩 PHỤ TỬ ÂN – 凡训蒙 PHÀM HUẤN MÔNG

  父子恩 , PHỤ TỬ ÂN, Xem lại bài 7: 曰喜怒 VIẾT HỶ NỘ – 高曾祖 CAO TẰNG TỔ 夫妇丛。 PHU PHỤ TÒNG. 兄則友 , HUYNH TẮC Há»®U, 弟则恭。 ÐỆ TẮC CUNG. 长幼序, TRƯỞNG ẤU Tá»°, 友与朋。 Há»®U Dá»® BẰNG. 君则敬, …

  Read More »
 • 24 Tháng Hai

  Tam tự kinh bài 7: 曰喜怒 VIẾT HỶ NỘ – 高曾祖 CAO TẰNG TỔ

  曰喜怒, VIẾT HỶ NỘ Xem lại bài 6: 曰水火 VIẾT THỦY HỎA – 稻粱菽 ÐẠO LƯƠNG THÚC 曰哀惧。 VIẾT AI CỤ. 爱恶欲, ÁI Ố DỤC, 七情具。 THẤT TÌNH CỤ. 匏土革, BÀO THỔ CÁCH, 木石金。 MỘC THẠCH KIM. 与丝竹, Dá»® TY …

  6067578613